Trang chủ Giới thiệu Palestine Lịch sử Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) được thành lập năm 1964 và là hiện thân của phong trào dân tộc Palestine. PLO là một mặt trận dân tộc rộng lớn, hay một tổ chức trung ương, quy tụ rất nhiều phong trào kháng chiến, các đảng phái chính trị, các tổ chức quần chúng, và các cá nhân độc lập từ mọi tầng lớp xã hội. Hội nghị Thượng định Ả Rập năm 1974 đã công nhận PLO là “đại diện hợp pháp và duy nhất của nhân dân Palestine” và từ đó PLO đã đại diện cho Palestine tại Liên Hợp Quốc, tại Phong trào Không Liên kết (NAM), tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và nhiều diễn đàn khác.

Bên cạnh các mục tiêu dân tộc và chính trị khái quát, PLO đã giải quyết rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới cuộc sống của người dân Palestine tại các cộng đồng chính của họ và trên toàn thế giới, thông qua việc thành lập một số cơ quan trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội. Như vậy, PLO không chỉ là một phong trào giải phóng dân tộc đấu tranh để giành được các mục tiêu dân tộc của người dân Palestine, trong đó có mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Cơ cấu tổ chức của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)

Hội đồng Dân tộc Palestine

Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC), cơ quan ra quyết định cao nhất của PLO, được coi là nghị viện của toàn bộ người dân Palestine ở cả trong và ngoài Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Jerusalem. PNC thường đưa ra các chính sách cho PLO, bầu Ban Chấp hành và có những điều chỉnh cần thiết về thành viên của chính mình, cũng như về Hiến chương Dân tộc Palestine (cần có một cuộc họp đặc biệt) và Hiến pháp của tổ chức. Hội đồng có các ủy ban thường trực riêng cho nhiều lĩnh vực công việc khác nhau như ủy ban pháp chế và ủy ban chính trị. Thành phần của PNC đại diện cho tất cả các bộ phận của cộng đồng Palestine trên toàn thế giới và bao gồm nhiều phong trào kháng chiến, đảng phái chính trị, các tổ chưc nhân dân (mỗi nhóm có chỉ tiêu đại diện cụ thể) và các cá nhân độc lập từ mọi tầng lớp xã hội như trí thức, các lãnh đạo tôn giáo và doanh nhân.

Hội đồng Trung ương

Hội đồng Trung ương được PNC thành lập năm 1973, là cơ quan đứng thứ hai của PLO. Hội đồng Trung ương hoạt động như một cơ quan trung gian giữa PNC và Ban Chấp hành. Hiện tại, Hội đồng này có 124 thành viên, trong đó có 15 đại diện của Hội đồng Lập pháp Palestine (PLC).

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành là cơ quan điều hành công việc hàng ngày của PLO và đại diện cho tổ chức này ở phạm vi quốc tế. Ban Chấp hành được bầu bởi các thành viên của Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC) và chịu trách nhiệm trước PNC. Nhiệm vụ chính của Ban Chấp hành là thực thi các chính sách và quyết định của PNC và Hội đồng Trung ương. Ban Chấp hành cũng chịu trách nhiệm thông qua ngân sách và giám sát hoạt động của các phòng ban của PLO (trách nhiệm này được phân chia cho các ủy viên Ban Chấp hành). Các quyết định của Ban được đa số thông qua. Hiện tại Ban Chấp hành có 18 ủy viên, bao gồm Chủ tịch. Chủ tịch hiện tại là Tổng thống Mahmoud Abbas (Abu Mazen).

Quỹ Quốc gia Palestine

Quỹ Quốc gia Palestine được quản lý bởi Ban giám đốc và một Chủ tịch do PNC lựa chọn và cũng tham gia Ban Chấp hành. Các thành viên khác của Ban giám đốc được Ban chấp hành chỉ định, tối đa là 11 thành viên. Nguồn thu của quỹ đến từ hai nguồn – một là khoản thuế cố định tính trên lương của toàn bộ người Palestine sống tại các nước Ả Rập, do chính phủ các nước đó thu, và hai là các khoản đóng góp tài chính từ các chính phủ và người dân các nước Ả Rập.

Quân đội Giải phóng Palestine

Khi được thành lập năm 1964, Quân đội Giải phóng Palestine (PLA) là nhánh quân đội chính quy của PLO, theo các nghị quyết của Hội nghị Palestine lần thứ I. Vào thời điểm đó, ba đơn vị đã được thành lập: Ein Jalut ở Gaza và Ai Cập, Kadissiyah ở Iraq, và Hiteen ở Syria. Với sự ra đời của Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) vào giữa những năm 1990, các nhóm quan trọng của các đơn vị này đã được sáp nhập vào lực lượng an ninh PNA.

Các phòng ban

PLO đã thành lập các phòng ban chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực quan trọng, mỗi phòng do một thành viên Ban chấp hành phụ trách, như Phòng Chính trị, Phòng Quân nhân Phục viên, Phòng Văn hóa và Thông tin, hay Phòng Các tổ chức Quần chúng.

 

Nguồn: Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations